VErkoopvoorwaarden

 

Optie: 

Men is geïnteresseerd, maar er is geen aanbetaling gedaan, wanneer er door meerdere

partijen interesse is getoond voor een kitten kan de verkoper de beslissende stem hebben.

 

Gereserveerd

Men is geïnteresseerd en heeft tenminste een aanbetaling van 25% van het aankoopbedrag

voldaan met een minimum van 100,- euro. Het kitten blijft beschikbaar voor de koper tot het

volledige bedrag betaald is, bij afzien van de aankoop wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

 

Verkocht:

Het kitten is volledig betaald en kan met 13 weken naar de nieuwe eigenaar. Mocht de koper

op de koop terug komen wordt het aankoopbedrag minus de aanbetaling terugbetaald.

De verkoper heeft tot op de dag van de overdracht  de mogelijkheid om de verkoop,

zonder opgaaf van redenen, terug te draaien.

 

 

   

 

Wij verkopen niet aan Cattery's waar de katten in kooien leven.

 

 

 

                                                                            ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

v    De koper verzekert de fokker dat hij niet als tussenpersoon voor anderen optreedt.

v     De fokker verklaart dat het kitten/de kater/de poes* zich op de dag van aankoop in goede gezondheid bevindt,

      volledig is ingeënt of in overleg met koper nog een keer moet worden ingeënt tegen nies/kattenziekte

      en regelmatig ontwormd is.

v     Het inentingsboekje met gezondheidsverklaring van de dierenarts en de stamboompapieren worden indien

      zij al in bezit zijn van fokker, bij de overdracht van het kitten overhandigd en anders zo spoedig mogelijk

      toegezonden.

v     Het kitten/kat dient binnen 3 werkdagen na aankoopdatum door een bevoegde dierenarts op zijn gezondheid

      gecontroleerd te worden. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat het kitten/de kater/de poes* aan een gebrek of

      een ziekte lijdt, kan koper – na fokker telefonisch in kennis te hebben gesteld- het kitten/kat aan fokker

      terug bezorgen, waarna koper het gehele aankoopbedrag – na overleggen van een schriftelijke verklaring

      van de dierenarts- terug ontvangt of recht heeft op een ander kitten. Een rechtstaande tand of een later

      optredend huidprobleem is geen reden tot teruggave van het kitten/de kater/de poes*. De kosten van de

      dierenarts zal niet vergoed worden door de fokker.

v     Indien een kitten binnen 12 maanden na aankoopdatum aan een erfelijke ziekte mocht komen te overlijden,

      heeft koper recht op een ander kitten. Koper kan alleen aanspraak maken op deze bepaling indien hij een

      verklaring van een bevoegde dierenarts of rapport van een autopsie van een bevoegd laboratorium aan

      fokker overlegd waaruit blijkt dat het kitten inderdaad aan een erfelijke ziekte is overleden. De fokker is

      niet aansprakelijk voor de kosten van de dierenarts of specialist, die verband houden met een erfelijke

      ziekte of afwijking.

v     Koper verplicht zich goed voor het kitten/de kater/de poes* te zorgen, regelmatig te laten inenten, gezonde

      voeding te geven en een schone omgeving te bieden met voldoende bewegingsvrijheid ( dus geen kooi).

v     Het kitten/de kater/de poes*  zal onder geen beding ontnageld worden.

v     Het kitten/de kater/de poes* zal niet vrij buiten kunnen lopen, tenzij dit een veilig omheinde tuin betreft.

v     Indien koper door omstandigheden niet meer in staat is het kitten/de kater/de poes* te behouden heeft

      fokker het recht om een vervangend tehuis te zoeken. Voor het kitten/de kater/de poes* die naar het buitenland

      verkocht zijn, is het wenselijk dat de koper zelf een goed tehuis zoekt voor het kitten/de kater/de poes*. Naam

      en adres van de nieuwe eigenaar zullen aan de fokker moeten worden doorgegeven. Een kitten/de kater/de

            poes* die herplaatst wordt zal altijd eerst gecastreerd/ gesteriliseerd worden, tenzij de fokker dat kitten/die

            kater/die poes* zou willen terug nemen. Het kitten/de kater/de poes* zal nooit in een asiel geplaatst worden,

            of in kooien. Wanneer de koper geen goed tehuis voor het kitten/de kater/de poes*  kan vinden, zal het

            kitten/de kater/de poes* worden terug bezorgd bij de fokker. In dat geval zorgt de koper voor het vervoer 

            van de kat. Er zal geen teruggave van betaling zijn, tenzij de fokker het kitten/de kater/de poes*  voor de fok

            wil gebruiken. In dat geval valt de teruggave nimmer hoger zijn dan de helft van het aankoopbedrag.

v     Wanneer het verkochte kitten op een leeftijd ouder dan 14 weken nog niet is afgehaald zal per dag € 2.50 in

      rekening worden gebracht. Behalve als dit met de fokker is afgesproken.

v     Koper heeft het recht binnen 24 uur op deze schriftelijke overeenkomst terug te komen. Treedt de koper later

      terug dan wordt er minstens 25% van de aankoopprijs ingehouden als dit plaats vindt binnen een termijn van

      7 dagen na ondertekening.

v     Alle juridische kosten  die voortvloeien uit overtredingen tegen de in dit contract opgenomen bepalingen en

            afspraken, komen voor rekening van de koper. De koper behoudt re alle tijde het recht om de koop te

            ontbinden bij overdracht, in het belang van de kat.